Buitenschoolse opvang:

Bij buitenschoolse opvang ‘t Torentje worden de kinderen opgevangen in een stamgroep. Dit is een vaste groep kinderen in een eigen groepsruimte die qua sfeer en inrichting bij hun leeftijd past. Wel kan worden besloten om, aan het begin en aan het eind van de dag, kinderen in een andere ruimte te ontvangen of weer op te halen waarbij een vaste medewerker van de stamgroep op de groep aanwezig is. Met ouders en kinderen wordt duidelijk gecommuniceerd wanneer en hoe dit plaats vindt.

Elke vaste groep kent een team van pedagogisch medewerkers, het streven is een vast team van maximaal vier medewerkers. Voor kinderen en ouders wordt inzichtelijk gemaakt in welke stamgroep hun kind zit en welke vaste pedagogisch medewerkers bij welke groep horen. Dit alles om de continuïteit op de groepen te waarborgen.

Binnen de buitenschoolse opvang werken we met 1 vaste stamgroep van maximaal 22 kinderen met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Op elke groep werken gekwalificeerde pedagogisch medewerksters en wordt er altijd rekening gehouden met de kind – leidster ratio. Aan de hand van de rekentool op www.1ratio.nl zullen wij per dag bekijken hoeveel pedagogisch medewerksters op betreffende groep aanwezig moeten zijn.

Buitenschoolse opvang